สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
  • เงื่อนไขของการตักลีด
  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่ 55: อะไรคือหน้าที่ทางศาสนา กล่าวคือ เป็นวาญิบให้ตามใครในฟัตวาที่มีความขัดแย้งระหว่างผู้นำโลกอิสลาม(วะลียุล อัมร) กับมัรเญียะอ์ที่เราตักลีดอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องของสังคม การเมือง หรือวัฒนธรรม มีอะไรเป็นข้อแยกแยะระหว่างการตัดสิน(ฮุกุ่ม) ของมัรเญียะอ์กับวะลียุลฟะกีฮ์ อย่างเช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องดนตรี ซึ่งฟัตวาของมัรเญียะอ์ขัดแย้งกันกับฟัตวาของวะลียุลฟะกีฮ์ ดังนั้น วาญิบให้เราตามฟัตวาของใครหรือในลักษณะโดยรวม เช่น ฮุกุ่มของรัฐอิสลาม ซึ่งถือว่าเป็นฮุกุ่มของวลียุลฟะกีฮ์กับฟัตวาของมัรเญียะอ์ทั่วไป เราควรตามใคร

   คำวินิจฉัย: ทัศนะของวลียุลอัมรในเรื่องส่วนรวมของมุสลิมและเรื่องการบริหารแผ่นดินอิสลาม เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ส่วนผู้ที่ตักลีดมัรเญียะอ์นั้นมีสิทธิปฏิบัติตามมัรเญียะอ์ของเขาเฉพาะในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับสังคมส่วนรวมของมุสลิม


   ปัญหาที่ 56: ดังเป็นที่ทราบกันแล้วว่าวิชาอุศูลุลฟิกฮ์ มีบทหนึ่งที่ถกกันเรื่อง "อิจญ์ติฮาดมุตะญัซซี" (คือ ความสามารถในการอิจญ์ติฮาดเพียงบางเรื่องของฟิกฮ์เท่านั้น) และท่านอิมามโคมัยนีก็ได้แบ่งแยกกันระหว่างการเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ ดังนั้น เท่ากับเป็นการยอมรับ "มุจญ์ตะฮิดมุตะญัซซี" ในการเป็นผู้นำใช่หรือไม่ ?

   คำวินิจฉัย: การแบ่งแยกระหว่างวลียุลฟะกีฮ์กับมัรเญียะอ์ตักลีด ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ "มุจญ์ตะฮิดมุตะญัซซี"


  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /