สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ศาสนบัญญัติ

 • ตักลีด
  • วิธีการทั้งสาม : เอียฮ์ติยาฏ อิจญ์ติฮาดและตักลีด
  • เงื่อนไขของการตักลีด
  • วิธีพิสูจน์การอิจญ์ติฮาด ความเป็นอะอ์ลัม และการได้รับฟัตวา
  • การเปลี่ยนตักลีด(อุดูล)
  • การคงการตักลีด(บะกอ)กับมัรเญียะอ์ที่เสียชีวิตแล้ว
  • เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการตักลีด
  • การเป็นมัรเญียะอ์กับการเป็นผู้นำ
  • วลียุลฟะกีฮ์กับฮุกุ่มของฮากิม(ผู้ปกครอง)
   ปริ้นซ์  ;  PDF

   ปัญหาที่ 59: ความศรัทธาในเรื่องของวิลายะตุลฟะกีฮ์ เป็นผลมาจากหลักฐานทางสติปัญญา(อักลี) หรือมาจากหลักการทางศาสนา

   คำวินิจฉัย: เรื่องวิลายะตุลฟะกีฮ์ที่หมายถึง การปกครองของฟะกีฮ์ ที่มีความอาดิ้ล(ยุติธรรม) และมีรู้ความสมบูรณ์ในเรื่องของศาสนา เป็นฮุกุ่มของหลักการศาสนาที่ต้องปฏิบัติตามโดยดุษณี (ตะอับบุดี) และสติปัญญาก็สนับสนุนสิ่งนี้ ส่วนการกำหนดเจาะจงไปยังผู้ใดนั้นได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอิสลาม


   ปัญหาที่ 60: เป็นไปได้หรือไม่ที่บทบัญญัติของอิสลามสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือหยุดปฏิบัติชั่วคราว ตามความเห็นของวลียุลฟะกีฮ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของอิสลามและมุสลิม ?

   คำวินิจฉัย: มีกรณีที่แตกต่างกันมากมาย


 • ฏอฮาเราะฮ์ (การทำความสะอาดตามศาสนบัญญัติ)
 • นมาซ
 • การถือศีลอด
 • คุมส์
 • ญิฮาด
 • อัมรุบิลมะอ์รูฟ วันนะฮ์อะนิลมุนกัร
700 /