สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ดาวน์โหลด:

เสียงเรียกร้องจากผู้นำ

 • เสรีภาพ
 • อิมามโคมัยนี
  • อิมามโคมัยนี ผู้ถือธงอิสลามอันบริสุทธิ์ของศาสดามุฮัมหมัด
  • ความหวังอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • บทสรุปและบารอกัต(สิริมงคล)ที่ได้จากการเคลื่อนไหวของอิมามโคมัยนี
  • ผลงานอันยิ่งใหญ่ของอิมามโคมัยนี
  • รัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, ศูนย์กลางการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติ
  • บะศีเราะห์(การรู้เท่าทัน)และความอดทนในการต่อสู้ คือที่มาของความสำเร็จของ
  • อิมามโคมัยนีคือครูแห่งการปฏิวัติ ((เราทำได้))
  • ทักษะและความโดดเด่นของท่านอิมามโคมัยนี
  • อิสรภาพและประชาธิปไตยควบคู่ไปกับจิตวิญญาณและจริยธรรมอันประเสริฐ
  • อิมามโคมัยนีกับการฟื้นฟูสัจธรรมที่ถูกหลงลืมของอิสลาม
  • ภาระหน้าที่ของเราต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • การซื่อสัตย์ต่อท่านอิมามโคมัยนีและการเคลื่อนไหวในแนวทางของท่าน
  • พันธสัญญาที่เรามีต่อแนวทางของท่านอิมามโคมัยนี
  • บทเรียนของท่านอิมามโคมัยนีต่อประชาชาติ(อุมมัต) “เชื่อมสัมพันธ์ต่อ
  • ความจำเป็นในการไตร่ตรองและทบทวนจากบทเรียนต่างๆของท่าน
  • สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี
   ปริ้นซ์  ;  PDF
   ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า “สถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี” ไม่สามารถแยกออกจากคุณสมบัติและบุคลิกภาพของท่านได้ รหัสลับแห่งความสำเร็จของท่านอยู่ในสถาบันการเมืองที่ท่านได้นำเสนอไป และท่านสามารถทำให้มันปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในเชิงกระบวนการ และนำเสนอต่อสายตาชาวโลก. ถึงแม้นชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามครั้งนี้ มาจากการต่อสู้ของประชาชน และประชาชนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของตนในการปฏิวัติครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบ แต่หากไร้ซึ่งนามของโคมัยนีและสถาบันการเมืองของท่าน การปฏิวัตินี้ก็ไม่สามารถยิ่งใหญ่ได้เช่นนี้. สถาบันการเมืองและแนวคิดของท่านอิมามโคมัยนีได้เปิดสนามแห่ง “การเมืองใหม่” อย่างกว้างขว้าง และสนามนี้กว้างขว้างยิ่งกว่าสนามแห่งการสร้างรัฐอิสลามเสียอีก. สถาบันและแนวคิดการเมืองของอิมามโคมัยนี ที่ท่านได้ต่อสู้และทุ่มเท และท่านได้นำเสนออย่างเป็นรูปธรรมนั้น ล้วนเป็นทฤษฎีและแนวทางที่ใหม่แก่ประชาคมโลก สถาบันและแนวคิดเช่นนี้เอง ที่สามารถตอบสนองความกระหายของประชาชาติได้ แนวคิดเช่นนี้จึงจะใหม่อยู่ตลอดและจะไม่มีวันเก่าลงได้ ผู้ใดก็ตามที่พยายามจะนำเสนอให้อิมามเป็นบุคคลประวัติศาสตร์หรือบุคคลในอดีตนั้น พวกเขาจะไม่มีวันประสพความสำเร็จในความพยายามของตน อิมามยังคงมีชีวิตอยู่ในแนวคิดและในสถาบันการเมืองของท่าน ตราบใดที่สถาบันการเมืองและแนวคิดนี้ยังคงอยู่ อิมามก็จะยังคงอยู่ในหมู่ประชาชาติอิสลาม และมวลมนุษยชาติด้วยเช่นกัน. สถาบันการเมืองและแนวคิดของท่านอิมาม มีความโดดเด่นอยู่หลายประการ ข้าพเจ้าจะขอหยิบยกบางประการมากล่าว หนึ่งในนั้นคือ จิตวิญญาณและการเมืองถูกรวมเข้าด้วยกัน ในสถาบันการเมืองของท่าน
   อิมาม. สองสิ่งนี้จะไม่ถูกแยกออกจากกัน การเมืองและรหัสยะ, การเมืองและจริยธรรมอันประเสริฐ, และตัวท่านอิมามโคมัยนีเองคือรูปธรรมของทฤษฎีนี้ ท่านมีทั้งจิตวิญญาณที่สูงส่งและมีทั้งการเมืองควบคู่กัน สิ่งนี้คือแนวทางของท่าน แม้นกระทั้งการต่อสู้ในเวทีการเมือง ท่านก็ยังคงยึดมั่นในหลักการแห่งจิตวิญญาณของตน ทุกอริยาบถของท่านในการปฏิบัติทุกภารกิจล้วนเพื่อพระองค์ทั้งสิ้น. อิมามทรงเชื่อมั่นในพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งในรูปแบบห่งบทบัญญัติ (ตัชรีอี) และทั้งในรูปแบบแห่งการดลบันดาล(ตักวีนี) และอิมามทราบดีว่า ผู้ใดก็ตามที่ทำการเคลื่อนไหวเพื่อให้บทบัญญัติของพระองค์ถูกบังคับใช้ กฎเกณฑ์และระบบแห่งการสร้างทั้งหมดก็จะช่วยเหลือเขาเอง. 
   อิมามมั่นใจอย่างแน่วแน่ว่า: ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما  " และไพร่พลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของอัลลอฮ์ และพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้และปรีชาญาณเสมอ" อิมามยึดมั่นในกฎเกณฑ์และบทบัญญัติของพระองค์ และใช้สิ่งนี้ในการขับเคลื่อนขบวนการต่อสู้ของท่าน ขบวนการเคลื่อนไหวและการต่อสู้ของท่านอิมามเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาตินั้นพบกับความผาสุขที่จีรังบนพื้นฐานของอิสลาม และท่านถือว่าสิ่งนี้เป็นหน้าที่จากพระผู้เป็นเจ้า ด้วยกับอุดมการณ์เพื่อพระผู้อภิบาลที่ท่านอิมามให้ความสำคัญ จึงเปรียบเสมือนเป็นกุญแจสำคัญที่ได้ไขชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับท่านและประชาชาติอิสลาม.

   ความโดดเด่นข้อที่สอง ท่านมีความเชื่อมั่นต่อบทบาทของประชาชน ในแนวคิดและสถาบันการเมืองของท่านถือว่าประชาชนทุกคนนั้นมีคุณค่าและมีความสูงส่ง ทั้งในด้านความเป็นมนุษย์และในด้านการกำหนดทิศทางต่างๆของสังคมและถือว่าสิ่งนี้คือคุณค่าที่ต้องสรรเสริญ พลังอำนาจของประชาชนมีบทบาทในการกำหนดชะตากรรมของสังคม กล่าวคือมติของประชาชนและสังคมนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของระบอบการปกครองเพื่อประชาชนสู่ประชาชนบนพื้นฐานอิสลาม มิใช่ประชาธิปไตยอันจอมปลอมอย่างอเมริกาหรือพวกพ้องของเขา ที่เป็นเพียงแต่สโลแกนหลอกลวงประชาชน.

   ความโดดเด่นข้อที่สาม การทำให้เวทีโลกหันมาสนใจต่อแนวคิดและสถาบันการเมืองเช่นนี้ การนำเสนอทัศนะทางการเมืองของท่านอิมามมีมายังมนุษยทุกชาติพันธ์ุ มิได้จำกัดเฉพาะประชาชนชาวอิหร่านเพียงเท่านั้น แต่ประชาชาติอิหร่านได้รับฟัง ยืนหยัดและนำมันมาสู่การปฏิบัติ, ต่อสู้จนได้มาซึ่งเกียรติยศและความเป็นไทของตน ท่านอิมามต้องการส่งสาส์นนี้ให้แก่มนุษยชาติทั่วโลก แนวคิดและสถาบันการเมืองของอิมามต้องการมอบ ความเป็นอิสระ ศักดิ์ศรี และศรัทธา ให้แก่ประชาชาติอิสลาม รวมถึงเป็นสาส์นที่ส่งไปยังประชาคมโลกอีกด้วย ท่านมีความเชื่อว่า สิ่งนี้คือภาระหน้าที่ของมุสลิมคนหนึ่ง ความแตกต่างระหว่างแนวคิดของอิมามกับแนวคิดอื่นคือ แนวคิดนี้ไม่ต้องใช้ระเบิดรถถัง ลูกกระสุนหรืออาวุธใดๆในการเรียกร้องความสนใจจากผู้คน อเมริกาเชื่อว่าหน้าที่ตนต่อประชาคมโลกนั้นคือการขยายความคำว่าสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย วิธีการขยายประชาธิปไตยของตนคือการใช้ระเบิดปรมาณูในฮิโรชิมา !และการใช้ระเบิด รถถัง การทำสงคราม และการทำรัฐประหาร เช่นในละตินอเมริกา และแอฟริกา! ปัจจุบันในตะวันออกกลาง ก็สามารถพบเห็นการเล่นตลก การหลอกลวง การกดขี่ และอาชญากรรมอย่างมากมาย พวกเขาต้องการขยายคำว่า สิทธิมนุษยชนและประกาศสาส์นของตนเองด้วยวิธีการเช่นนี้ !! ส่วนสถาบันการเมืองแห่งอิสลาม ได้ป่าวประกาศสาส์นของตน ดั่งเช่นสายลมพัดพากลิ่มหอมของดอกไม้ให้ตลบอบอวลต่อความหอมกรุ่น 
   ความโดดเด่นอีกข้อหนึ่ง ของแนวคิดและสถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี คือการปกป้องรักษาคุณค่าทั้งหลาย ซึ่งท่านอิมามได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนในประเด็นของวิลายะตุลฟะกีฮฺ หลังจากการปฏิวัติอิสลามและการตั้งรัฐอิสลาม ขึ้นคนหลายกลุ่มพยายามนำเสนอประเด็นของวิลายะตุลฟะกิฮฺ ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง เสียหาย และตรงข้ามกับความเป็นจริง การตีความที่บิดเบือนความจริง การโกหก การเรียกร้องในสิ่งที่ขัดกับระบอบการเมืองของอิสลาม และขัดกับแนวคิดทางการเมืองของท่านอิมาม จนเป็นเหตุให้ ศัตรูนำไปประกาศเพื่อโจมตีรัฐอิสลาม ซึ่งสิ่งนี้มีมาตั้งแต่ยุคแรกของการปฏิวัติ มิใช่เพิ่งเกิดในปัจจุบันนี้.

   :ประเด็นสุดท้ายที่จะขอนำเสนอ เกี่ยวกับความโดดเด่นของแนวคิดและสถาบันการเมืองของอิมามโคมัยนี คือ ความยุติธรรมในสังคม สิ่งที่สำคัญที่สุดในสถาบันการเมืองการปกครองของท่านอิมาม คือการรักษาความยุติธรรมต่อสังคม ในทุกๆกระบวนการการปกครอง ทั้งในการร่างกฏหมาย การบังคับใช้ การตัดสินความ จะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงความยุติธรรมและการเติมเต็มช่องว่างความต่างของระดับชนชั้นในชาติเป็นหลัก. 

   ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาของท่านผู้นำสูงสุดในงานครบรอบการอสัญกรรมปีที่15 
   ของท่านอิมามโคมัยนี
   3/6/2004 

 • ฮัจญ์
 • สถานะสตรีในสังคม
 • ปาเลสไตน์
700 /