پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

اصطلاحات فقهى

 • آب جارى ـ ايمان
 • بئر - بينه
 • پلاتين - پورسانت
 • تأجيل - تيمم جبيره‌اى
 • ثلث - ثيب
 • جائر - جهل
 • چانه زدن
 • حائر - حيل فرار از ربا
 • خارق العاده - خيار
 • دائر مدار - ديه
 • ذابح - ذى
 • رؤيت هلال - ريبه
 • زائد - زىّ
 • ژله
 • سُؤر - سيد
 • شؤون - شيوع
 • صاحب اليد - صيغه
 • ضالّه - ضمان
 • طائف - طيور
 • ظاهر اين است - ظهر شرعى
 • عائله - عيوب مجوز فسخ
 • غائط - غير منقول
 • فائت - فَىْءْ
 • قاصر - قَيُّم
  چاپ  ;  PDF

  ق

  واژه واصطلاح

  تعريف و توضيح

  قاصر

   رجوع کنيد به: جاهل

  قاطع

  قطع كننده، بُرنده  رجوع کنيد به: نيت قطع و قاطع
  كسی كه يقين به مسأله‌ای دارد.

  قاعدگی

  عادت ماهيانه زنان

  قَباله

  نوشته يا سندی كه به موجب آن چيزی بر ذمه‌ی مكلف بيايد، سند عقد معامله يا نكاح

  قَبْر

  محل دفن ميت

  قبض

  دريافت كردن چيزی

  قُبُل

  جلو (كنايه از عضو جنسی كه در جلوی بدن قرار دارد).

  قبله

  جهتی كه نمازگزار بايد به آن جهت نماز بخواند (سوی كعبه در تمام نقاط)

  قتل

  كشتن
  قتل عمد: اينكه كسی، ديگری را با علم و قصد بكشد.
  قتل شبه عمد: اينكه فرد قصد قتل نداشته، اما قصد انجام سبب قتل را داشته باشد؛ خواه سبب عادتاً كشنده نباشد و يا فرد علم به كشنده بودن آن نداشته باشد.
  قتل خطايی: اينكه فرد نه قصد قتل داشته و نه قصد سبب قتل را
  قتل نفسِ محترمه: كشتن انسانی كه خونش هدر نيست.

  قدر متيقن

  آن مقدار كه مسلّم و يقينی است.

  قَذْف

  نسبت دادن زنا يا لواط به دروغ

  قرائت

  خواندن حمد و سوره يا حمد به تنهايی در نماز

  قرار ضِمنی

  آنچه در ضمن عقدی مورد قبول طرفين قرار گرفته است.

  قربانی

  حيوانی را كه به قصد ثواب ذبح كنند.
  گوسفند، گاو و يا شتری كه در روز دهم ذی الحجه در منا ذبح می‌كنند.

  قُرَشيه

  زن منسوب به قريش (يكی از مهمترين قبايل عرب و از دودمان نَضْر بن كنانه كه بنی‌هاشم و بنی‌عباس از اين قبيله‌اند).

  قرض

  وام
  قرض ربوی. رجوع کنيد به: ربای قرضی

  قرض الحسنه

  قرض دادن مال بدون شرط زيادت

  قرعه

  سهم و نصيب
  انتخاب يك
  چيز از ميان چند چيز در موارد مشتبه به وسيله كاغذ و مانند آن برای حل مشكل

  قَرَن

  گوشت يا استخوانی است كه در فرج زن می‌رويد (مانند غدّه) و مانع جماع می‌شود.

  قرنُ المنازل

  يكی از ميقاتهای پنج‌گانه در شرق مكه

  قُروح

  زخمهايی كه در اثر سلاح عارض شده است.
  دانه‌های ريزی كه نشانه‌های چرك و فساد در آنها نمايان شده است.

  قريب

  نزديك (به واقع و حقيقت)
  خويشاوند

  قرينه

  علامت، نشانه

  قريه

  روستا

  قسامه

  قسمهايی كه اوليای مقتول در صورت عدم بينه، بر قاتل بودن طرف مقابل دعوی می‌خورند.

  قسم

  سوگند

  قصاص

  مجازات جانی به ميزان جنايت انجام شده، توسط كسی كه مورد جنايت واقع شده و يا وراث او؛ مانند كشتن قاتل

  قصد اقامت

  تصميم مسافر به اقامت ده روز يا بيشتر در يك محل

  قصد إنشاء

  تصميم به ايجاد يك امر اعتباری مانند خريد و فروش

  قصد رجاء

  قصد انجام يا ترك عملی به احتمال اينكه مورد امر يا نهی خداوند متعال باشد.

  قصد قربت

  قصد تقرب به خداوند متعال و نزديك شدن به او

  قصد مطلق ذكر

  قصد گفتن ذكر بدون قصد ورود؛ مانند اينكه در نماز به قصد ذكر تكبير بگويد.

  قصد وجه

   رجوع کنيد به: نيت وجه

  قصد ورود

  قصد اينكه يك عمل به عنوان مستحب در روايات وارد شده است.

  قصر

  كوتاه كردن.  رجوع کنيد به: نماز قصر

  قصور

  كوتاهی در انجام وظيفه

  قضاء

  قضاوت كردن
  انجام دادن عبادتی كه وقت آن گذشته است.

  قضاء حاجت

   رجوع کنيد به: تخلّی

  قَطّاع

  كسی كه با كمترين نشانه‌ها يقين به امری پيدا می‌كند.

  قُطّاعُ الطّريق

  راهزنان

  قطع

  بريدن. رجوع کنيد به: نيت قطع وقاطع  
  يقين به امری

  قطع رحم

  ترك معاشرت با خويشاوندان

  قمار

  هر نوع بازی و مسابقه‌ای كه در آن شرط شود كه برنده از بازنده چيزی را بگيرد؛ هر چند آن چيز معين نباشد.

  قنوت

  تواضع در برابر خدا
  ذكر گفتن يا دعا خواندن پس از قرائت و قبل از ركوع ركعت دوم نماز

  قوت غالب

  غذايی كه در يك منطقه از ساير غذاها، متداولتر است.

  قوتاً

  رجوع کنيد به: بالقوه

  قوه قهريه

  زور و قدرت همراه با چيرگی

  قی

  استفراغ

  قيافه شناسی

  علمی كه در آن، با استناد به نشانه‌هايی خاص، بعضی مردم را به بعضی ديگر ملحق يا از بعضی سلب كنند.

  قيام

  ايستادن

  قيام متصل به ركوع

  قيام نمازگزار پس از قرائت و پيش از ركوع

  قيراط

  معادل يک بيستم دينار و 18 /0 گرم

  قيموميت

  سرپرستی.  رجوع کنيد به: قيم

  قيمی

  هر جنسی كه بخاطر اختلاف در ويژگيها و خصوصيات افرادش، قيمت آن متفاوت است. مانند گاو و گوسفند كه با عواملی چون وزن و خصوصيات ديگر قيمت آنها تغيير می‌كند.

  قَيِّم

  سرپرست، كسی كه بر اساس وصيت يا حكم حاكم شرع، مسئول امور يتيم، سفيه، مجنون و... می‌شود.

 • کابين - کيف
 • گرو - گواه
 • ماترك ـ ميّت
 • ناتنى - نيت
 • هاشمى (سيد) - هم جنس
 • واجب - ولّى
 • يائسه - يوم الدفع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /