پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
دریافت:

اصطلاحات فقهى

 • آب جارى ـ ايمان
 • بئر - بينه
 • پلاتين - پورسانت
 • تأجيل - تيمم جبيره‌اى
 • ثلث - ثيب
 • جائر - جهل
 • چانه زدن
 • حائر - حيل فرار از ربا
 • خارق العاده - خيار
 • دائر مدار - ديه
 • ذابح - ذى
 • رؤيت هلال - ريبه
 • زائد - زىّ
 • ژله
 • سُؤر - سيد
 • شؤون - شيوع
 • صاحب اليد - صيغه
 • ضالّه - ضمان
 • طائف - طيور
 • ظاهر اين است - ظهر شرعى
 • عائله - عيوب مجوز فسخ
 • غائط - غير منقول
 • فائت - فَىْءْ
 • قاصر - قَيُّم
 • کابين - کيف
 • گرو - گواه
 • لحد-لیالی تشریق
 • ماترك ـ ميّت
 • ناتنى - نيت
  چاپ  ;  PDF
  ناتنی:
  خویشاوندی که تنها بواسطه یکی از والدین، با فرد نسبت داشته باشد.
  ناسیه:
  زنی که نظم عادت ماهیانه او (از جهت وقت، عدد یا هر دو) به هم خورده است.
  ناشزه:
  زنی که حقوق شوهرش را رعایت نمی کند.
  ناصب (ناصبی):
  کسی که نسبت به اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و پیروان آنها عداوت و دشمنی می ورزد.
  ناظر:
  کسی که مراقب کارهای وصی است و اعمال وصی در ارتباط با وصیت، با نظر او باید باشد.
  نافذ:
  جاری، روا، اطاعت شده؛ قابل اجرا.
  شرط نافذ: شرطی که قابل اجراست.
  نافله:
  نماز مستحبی. رجوع کنید به: نوافل یومیه.
  ناقص الخلقه:
  انسان یا حیوانی که در هنگام تولد کامل نیست و نقص مادرزادی دارد.
  نانخور:
   رجوع کنید به: عیال.
  نایب:
  کسی که عملی را به جای دیگری انجام دهد (مانند نیابت در حج).
  نبش قبر:
  شکافتن قبر بطوری که جسد میت یا بقایای آن آشکار شود.
  نَبیذ:
  شراب خرما یا کشمش.
  نِتاج:
  بچه های چهارپایانی مانند گوسفند، گاو و شتر.
  نجاست عَرَضی:
  نجاستی که در اصلِ جسم نیست، بلکه بر آن عارض می شود؛ مانند نجاست آب.
  نجس:
  هر چیزی که ذاتاً پاک نیست و قابل تطهیر نباشد؛ مانند: بول، غائط، خون، منی، مردار، سگ، خوک و...
  نجس العین:
  چیزی که اصالتاً نجس باشد؛ مانند سگ و خوک.
  نَحْر:
  کشتن شتر با زدن نیزه بر بالای سینه اش.
  نخود:
  یکی از واحدهای وزن که تقریباً معادل یک بیست و چهارم مثقال و ۱۵ / ۰ گرم است.
  نذر:
  ملزم کردن خود (با صیغۀمخصوص) بر کاری که از نظر شرع مطلوب است.
  نرد:
  نوعی بازی. رجوع کنید به: قمار
  نَسَب:
  ارتباط خویشاوندی که از ولادت حاصل می شود؛ چه نزدیک باشد چه دور.
  نسب شرعی: نسبتی است که از آمیزش حلال حاصل شده است.
  نسیه:
  نوعی معامله که در آن پول با تأخیر پرداخت می شود.
  نسیه به نسیه:
  معامله ای که در آن هر دو جنس (متاع و پول) مدّت دار باشند.
  نُشوز:
  مراعات نکردن حقوق توسط هر یک از زوجین.
  نصاب زکات:
  مقدار معینی از مال (متناسب با موارد نُه گانه زکات) است که شرع آن مقدار را شرط وجوب زکات قرار داده است.
  نظر به ریبه:
  نگاه کردن همراه با خوف شهوت. رجوع کنید به: ریبه.
  نفاس:
  خونی است که همراه زایمان یا پس از آن، از رحم زن خارج می شود.
  نفاق:
  دورویی، اظهار چیزی که در باطن بر خلاف آن معتقد است.
  نفس محترَمه:
  کسی که کشتن و آزار او حرام باشد و یا حیوانی که اتلافش جایز نباشد.
  نَفْساء:
  زنی که خون نفاس می بیند. رجوع کنید به: نفاس.
  نفقه:
  هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن و وسایل زندگی در حد متعارف.
  نفقۀ واجبه:
  هزینه هایی که تأمین آنها بر فرد واجب است؛ مانند نفقۀ همسر.
  نفْیِ بَلَد:
   تبعید کردن.
  نقاء:
  پاکی، طهارت از حیض.
  نقد:
  نوعی معامله است که در آن دو جنس، در زمان معامله پرداخت می شوند.
  نقص:
  کم شدن ارزش مالی (بخودی خود یا بواسطه یک چیز دیگر).
  نقض عهد:
  شکستن عهد و پیمان.
  نکاح:
  ازدواج کردن.
  نکاح انقطاعی: رجوع کنید به: متعه.
  نکاح منقطع: رجوع کنید به: متعه.
  نُکول:
  خودداری کردن از سوگند (در بحث قضا).
  نماء:
  رشد، اضافه.
  نماء متصل:
  رشدی که متصل به اصل است مانند چاق شدن گوسفند.
  نماء منفصل:
  اضافه ای که جدا از اصل است مانند بچه آوردن گوسفند.
  نماءات:
  جمع نماء. رجوع کنید به: نماء.
  نماز:
  نماز آیات:
  نمازی است دو رکعتی و با کیفیت مخصوص، که هنگام پیش آمدن حوادثی نظیر زلزله، کسوف و خسوف واجب می شود.
  نماز احتیاط:
  نمازی که برای جبران رکعات مورد شک بجا آورده می شود.
  نمازهای اخفاتی:
  نمازهایی که در آن حمد و سوره آهسته خوانده می شود.
  نمازهای جهریه:
  نمازهایی که در آن حمد و سوره بلند خوانده می شود.
  نماز استسقاء:
  نمازی که برای طلب باران خوانده می شود.
  نماز تحیت:
  دو رکعت نماز مستحب است که جهت احترام به مسجد خوانده می شود.
  نماز تراویح:
  نمازهای مستحبی است که اهل سنت در شب های ماه رمضان می خوانند.علت نامگذاری این نمازها به تراویح این است که بین هر دو سلام از این نمازها یا بین هر چهار رکعت استراحت می کنند.
  نماز جمعه:
  دو رکعت نماز است که در ظهر روز جمعه، به جای نماز ظهر و به جماعت برگزار می شود و با کمتر از ۵ نفر انجام پذیر نیست.
  نماز خوف:
  نمازی است که در حال جنگ و با کیفیت مخصوص بجا آورده می شود.
  نماز شفع:
  دو رکعت نماز مستحبی است که پس از هشت رکعت نوافل نماز شب خوانده می شود.
  نماز شب:
  یازده رکعت نماز مستحبی است که به صورت چهار نماز دو رکعتی (نافله شب) و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر، بعد از نیمه شب بجا آورده می شود.
  نماز طواف:
  دو رکعت نماز که باید پس از طواف خانۀ خدا بجا آورده شود.
  نماز عید:
  دو رکعت نماز که در روز عید فطر و قربان خوانده می شود.
  نماز غفیله:
  دو رکعت نماز که مستحب است پس از نماز مغرب خوانده شود.
  نماز قصر:
  منظور نمازهای چهار رکعتی است که در سفر دو رکعت خوانده می شود و به آن «نماز شکسته» می گویند.
  نماز قضاء:
  نمازی که به جبران نمازهای فوت شده، خوانده می شود.
  نماز مسافر:
  رجوع کنید به: نماز قصر.
  نماز میت:
  نمازی با کیفیت مخصوص که بر جنازۀ مسلمان خوانده می شود.
  نماز وتر:
  یک رکعت نماز مستحبی است که در نماز شب، پس از نماز شفع خوانده می شود.
  نماز وحشت:
  دو رکعت نماز با کیفیت مخصوص که در شب اول قبر برای مرده، خوانده می شود.
  نمازهای یومیه:
  نمازهای واجب شبانه روزی که برای غیر مسافر مجموعاً ۱۷ رکعت است.
  نمامی:
   رجوع کنید به: سخن چینی.
  نهی از منکر:
  یکی از واجبات دین.
  منع کردن و بازداشتن دیگران از امور ناپسند.
  نوافل یومیه:
  نمازهای مستحبیِ نمازهای یومیه (شبانه روزی) که سی و چهار رکعت است.
  نیابت:
  انجام دادن یک عمل برای شخص دیگر.
  نیت:
  قصد، تصمیم به انجام عمل.
  نیت تمییز:
  نیت مشخص کردن عبادت از غیر آن؛ مانند نیت نماز ظهر یا عصر.
  نیت قاطع:
  نیت کاری که آن کار مبطل عبادت است؛ مانند نیت خوردن و آشامیدن در حال روزه داری.
  نیت قَطع:
  نیت قطع کردن و شکستن عبادت؛ مانند اینکه تصمیم بگیرد که دیگر روزه نباشد.
  نیت وجه:
  نیت از جهت استحباب یا وجوب عمل.
 • هاشمى (سيد) - هم جنس
 • واجب - ولّى
 • يائسه - يوم الدفع
کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /