پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

احکام خمس

 • مقدمه
 • موارد وجوب خمس
 • سرمايه
 • سرمایه در گردش
 • سرمایه ثابت
 • مال مخلوط با حرام
 • معدن
 • گنج
 • مستثنيات خمس
 • مؤونه معیشت و زندگی
 • دستۀ اول
 • دسته دوم
 • دستۀ سوم
 • مؤونه کسب درآمد
 • نفقه
 • ارث
 • مهریه
 • وقف
 • دیه
 • بیمه
 • محاسبه و پرداخت خمس
 • مصارف خمس و مستحقين آن
 • مسائل متفرقه
  چاپ  ;  PDF

  فصل پنجم: مسائل متفرقه

      تصرف در اموال مشمول خمس

  مالی که خمس آن پرداخت نشده است، به ارث رسیده است؛ آیا بر وارث واجب است خمس آن را بپردازد؟

  به طور کلّی خمسی که میّت بدهکار است و پرداخت نکرده است یکی از بدهی‌هایی است که باید قبل از تقسیم ارث پرداخت شود.

  زمینی که سند آن را پدرم در زمان حیاتش به نام من کرده، بعد از فوتش به من ارث رسیده؛ با توجّه به آنکه پدرم در وصیّت‌نامه‌اش قید نموده که خمس اموالش داده شود، آیا خمس آن بر من واجب است؟

  اگر پدر شما در خصوص پرداخت خمس این زمین وصیّتی کرده، اوّل باید به وصیّت عمل شود و سپس آن زمین به ملک ورثه درمی‌آید و چنانچه در زمان حیات، زمین مذکور را به شما تملیک کرده و شما هم آن را تحویل گرفته‌اید در حالی که زمین متعلَّق خمس بوده، هبه درست است ولی خمس آن _ مانند سایر بدهکاری‌های میّت _ باید قبل از تقسیم ماترک پرداخت شود.

  شخصی در حالی که خمس بر عهده داشته فوت کرده است؛ بعضی از ورثه از پرداخت خمس پدر ممانعت میکنند و تقاضای تقسیم ارث را دارند؛ تکلیف چیست؟

  اگر میّت وصیّت کند یا ورثه یقین داشته باشند خمس بدهکار است، تا زمانی که بدهی میّت بابت خمس پرداخت نشده است، ورثه نمیتوانند در ارث تصرّف کنند؛ مگر آنکه تصمیم جدّی بر پرداخت آن بدون مسامحه داشته باشند.

  اگر وارث بداند که بر عهده‌ی میّت خمسی بوده و قبل از تقسیم ارث پرداخت نشده است، چه وظیفه‌ای دارد؟ اگر پیش از پرداخت خمس در اموال تصرّف کرده یا با آن معامله‌ای انجام داده باشد، چه حکمی دارد؟

  باید به نسبت سهم‌الارثی که از میّت دریافت کرده است، بدهی میّت را بابت خمس بپردازد؛ مثلاً اگر یک‌دهم اموال میّت به او رسیده است، باید یک‌دهم خمس میّت را بپردازد و تصرّفات گذشته اشکال ندارد و معامله هم صحیح است.

      معاشرت با تارک خمس   

  معاشرت با کسی که خمس نمیدهد در صورتی که تأیید کار او نباشد اشکال ندارد؛ البتّه با وجود شرایط نهی از منکر، باید او را از این کار نهی کرد حتّی اگر نهی از منکر متوقّف بر ترک موقّت معاشرت باشد.

  استفاده از اموال کسی که اهل خمس نیست اشکال ندارد؛ حتّی اگر یقین داشته باشد اموال مورد استفاده متعلَّق خمس است.

  اگر سرپرست خانواده خمس نمیپردازد، اگرچه مرتکب معصیت شده است، امّا تصرّف اعضای خانواده در اموال او اشکال ندارد.

  من اطمینان دارم که پدرم خمس را نمیپردازد و وقتی به او تذکّر میدهم، در پاسخ میگوید که ما مستحق هستیم و خمس بر ما واجب نیست؛ آیا برای اعضای خانواده استفاده از وسایل و موادّ غذایی که پدر تهیّه میکند، اشکال دارد؟

  به طور کلّی تصرّف در اموال کسی که خمس پرداخت نمیکند برای دیگران اشکال ندارد.

  معاشرت با مسلمانانی که به امور دینی بخصوص نماز و خمس پایبند نیستند چه حکمی دارد؟ آیا غذا خوردن در خانه‌های آنان اشکال دارد؟ در صورت اشکال داشتن، کسی که چندین بار این کار را انجام داده چه حکمی دارد؟

  به طور کلّی استفاده از اموال کسانی که خمس را پرداخت نمیکنند اشکال ندارد، امّا اگر معاشرت با آنان مستلزم تأیید عمل آنان باشد یا امر به معروف و نهی از منکر متوقّف بر ترک معاشرت باشد، باید از همنشینی و مراوده با آنان اجتناب شود.

      معامله با تارک خمس   

  خرید و فروش، معامله و مشارکت با کسی که خمس پرداخت نمیکند اشکال ندارد و صحیح است؛ البتّه با وجود شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب است.

  ما با اشخاصی معامله میکنیم که خمس نمیدهند و حساب سال هم ندارند؛ با آنان خرید و فروش داریم و به دیدن آنان رفته و با آنان غذا میخوریم؛ این مسئله چه حکمی دارد؟

  جز امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای ندارید.             

  اگر مشتری بداند که به مالی که خریده خمس تعلّق گرفته و فروشنده آن را نپرداخته است، آیا تصرّف در آن کالا برای او جایز است؟

  جایز است.

  اگر شرکای من حساب سال خمسی نداشته باشند، تکلیف من چیست؟

  محاسبه و پرداخت خمس سهم هر شریک بر عهده‌ی خودش است و دیگران نسبت به آن تکلیفی ندارند.

  اگر چند نفر با هم شریک باشند، آیا بر هر کدام از آنها واجب است خمس درآمد خود را به طور مستقل بپردازد یا اینکه خمس باید از صندوق مشترک پرداخت شود؟

  در شرکتهایی که مالک شخصی دارند، محاسبه و پرداخت خمس بر عهده‌ی هر یک از شرکا است؛ هر شریک نسبت به سهم خود از شرکت و درآمد آن موظّف است خمس آن را محاسبه و پرداخت کند.

      اموال متعلّق خمس به فتوای مرجع قبلی   

  آیا هدایا و جوایزی که در زمان مرجع تقلید قبلی دریافت کرده‌ام و طبق فتوای او متعلّق خمس بوده است و بنده پرداخت نکرده‌ام، آیا اکنون که مقلّد حضرتعالی هستم باید خمس آنها را پرداخت کنم؟

  واجب نیست پرداخت کنید.

  با توجّه به اینکه نظر حضرت امام خمینی(قدّس‌سرّه) در مورد خمس مئونه‌ی بعد از فروش، پرداخت فوری آن است و در سالهایی که بنده مقلّد ایشان بوده‌ام، به این مسئله واقف نبوده‌ام و به آن عمل نکرده‌ام؛ اکنون سالها است مقلّد حضرتعالی (امام خامنه‌ای) هستم و سال خمسی

  هم داشته و دارم و خمس مالم را سعی کرده‌ام تمام و کمال پرداخت نمایم؛

  لذا از حضرتعالی استدعا دارم نسبت به سالهایی که مقلّد حضرت امام(قدّس‌سرّه) بوده‌ام و احیاناً به این مسئله عمل نکرده‌ام، بنده را بریءالذّمّه بفرمایید.

  نسبت به آنها تکلیفی ندارید.

     کسر مقدار خمسی که زیادتر پرداخت شده به عنوان بدهی خمس

  آیا مبلغی را که به عنوان خمس مالی که متعلَّق خمس نبوده پرداختم، میتوانم بابت خمس مالی که فعلاً بدهکارم حساب کنم؟

  در این مورد از دفتر وجوهات و مسائل شرعیّه کسب تکلیف کنید.

  در صورتی که شخصی خمس اضافه در سال مالی پرداخت کرده است، آیا میتواند در سالهای بعد، آن مبلغ را بابت خمس حساب نماید؟

  در این مورد از دفتر وجوهات و مسائل شرعیّه کسب تکلیف کنید.

      پس گرفتن وجوهات شرعیّه بعد از پرداخت آن   

  اگر مکلّف مقداری از وجوه شرعیّه را با اذن مرجع تقلید به محل یا شخصی پرداخت کند، آیا میتواند به هر دلیل مطالبه کند و باز پس گیرد؟

  بدون اذن مرجع تقلید نمیتواند باز پس گیرد.

  بنده اشتباهاً مقداری خمس پرداخت کردم در حالی که بعداً متوجّه شدم به بنده خمس تعلّق نمیگیرد؛ آیا میتوانم مطالبه کنم و باز پس گیرم؟

  موارد مختلف است؛ به دفتر مرجع یا وکیل او مراجعه کنید.

      پرداخت خمس بدون قصد قربت   

  شخصی موقع اداء خمس قصد قربت نداشته است؛ آیا این پرداخت موجب برائت ذمّه میشود؟

  پرداخت خمس بدون قصد قربت موجب برائت ذمّه میشود.

      پرداخت خمس از طرف دیگری   

  آیا میشود فردی از طرف یک نفر دیگر خمس را پرداخت کند؟

  مانع ندارد.

      وکیل کردن دیگران در پرداخت خمس   

  شخصی زمینهای خود را بین فرزندان تقسیم نموده و به آنها گفته است که من خمس زمینها را نداده‌ام و لذا هر کس خمس سهم زمین دریافتی را بپردازد؛ فرزندان با همین شرط زمینها را گرفته‌اند؛ حال اگر فرزندان خمس زمینها را نپردازند، آیا این شخص بریءالذّمّه‌ میگردد؟

  بریءالذّمّه نمیشود.

  بنده مبلغی بدهکار هستم، طلبکار گفته است مبلغ بدهی را بابت خمس من به دفتر مرجع تقلید بپرداز؛ بنده اکنون توان پرداخت ندارم؛ آیا میتوانم بتدریج و بر اساس توانم بپردازم؟

  طلبکار که خمس بدهکار است _ در صورت توان _ باید بدون تأخیر و در اوّلین فرصت خمس را بپردازد و در این صورت نمیتواند پرداخت خمس را به کسی که توان پرداخت ندارد واگذار کند؛ وگرنه خمس همچنان بر عهده‌ی طلبکار است و تا زمانی که پرداخت نشده است، ذمّه‌ی او بریء نمیشود.

      تحویل خمس از طریق بانک   

  مبلغی به عنوان خمس تعیین کرده‌ام؛ انتقال و رساندن عین آن به حضرتعالی یا دفترتان مشکل است؛ آیا میتوانم از طریق بانک، حواله کنم؟ با توجّه به اینکه مالی که از بانک گرفته میشود عین مالی که در آن شهر به بانک پرداخت شده نیست.

  اشکال ندارد.

      بخشش و مصالحه‌ی خمس   

  در چه مواردی بخشیدن خمس جایز است؟

  خمس قابل بخشش نیست.

  من تصمیم به ازدواج گرفته‌ام و برای کسب درآمد، قسمتی از سرمایه‌ی خود را به دانشگاه سپرده‌ام؛ آیا مصالحه در رابطه با خمس آن امکان دارد؟

  خمس قطعی، قابل بخشش یا مصالحه نیست.

      محلّ اداء مبلغ مهلت‌گرفته‌شده   

  مطرح شده است که در هر دفتری که پول خمس را محاسبه کرده‌ایم و برای تأخیر در پرداخت مهلت گرفته‌ایم باید خمس را بعداً به همان دفتر پرداخت کنیم؛ آیا میتوانیم به هر یک از نمایندگان شما در استانها بدهیم؟

  به دفتر یا هر یک از نمایندگان در امر وجوهات شرعیّه بپردازید، کافی است.

      تلف شدن مبلغ خمس در دست واسطه   

  اگر فردی مبلغی را به عنوان پول خمس به دیگری بدهد تا وی آن را به دفتر مرجعش برساند و در بین راه پول مورد نظر گم شده و یا به سرقت رود، چه کسی ضامن است؟ آیا در چنین شرایطی تکلیف پرداخت خمس از عهده‌ی فرد بدهکار ساقط است؟

  اگر شخصِ واسطه کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و لازم نیست از طرف خود جبران کند؛ و در صورتی که واسطه وکیل مرجع تقلید نباشد، خمس از عهده‌ی بدهکار ساقط نیست و باید بپردازد.

      پرداخت خمس با سلب استطاعت حج   

  اگر فردی مستطیع شده و سال خمسی‌اش نیز قبل از ثبت‌نام حج تمتّع فرامیرسد، اگر بخواهد خمس بپردازد، دیگر وجه کافی برای ثبت‌نام نخواهد داشت؛ آیا خمس به آن تعلّق میگیرد؟ و آیا این فرد از استطاعت ساقط میشود؟

  پرداخت خمس در سر سال خمسی واجب است و اگر در سالهای گذشته حج بر او مستقر نشده است و با پرداخت خمس استطاعت ندارد، حج بر او واجب نیست.

کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:
 • جهت مکاتبه با دفتر، از قسمت ارسال نامه استفاده نمایید.
 • به منظور استفتاء یا ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.
 • جهت ارایه انتقاد و پیشنهاد به سایت دفتر، از قسمت ارتباط با پایگاه استفاده نمایید.
 • از فرم زیر فقط برای ارایه نظرات در مورد محتوای همین صفحه استفاده نمایید.
 • مسوولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.
700 /