پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ

ارتباط با پایگاه
اقسام رطوبت هایی که از مرد خارج می شود، چه احکامی دارد؟
رطوبت هایی که از آقایان خارج می‌شود عبارت است از:
1- ادرار
2- منی که با خروج آن غسل جنابت واجب است و اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا مواردی که در ادامه ذکر می شود؛ چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده و بعد از بیرون آمدن آن بدن سست شده، حکم منی را دارد و اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از این ها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد؛ ولی در مردِ مریض، لازم نیست آن آب با جستن بیرون آمده باشد، بلکه اگر با شهوت بیرون آمده باشد، در حکم منی است و لازم نیست بدن او سست شود.
3. رطـوبتی که گاهی بعـد از خروج منی از انسـان خارج می‌شود و «وَذْی» نام دارد.
4. رطوبتی که بعضی از اوقات بعد از بـول خارج می‌شود و «وَدْی» نام دارد.
5. رطوبتی که بعد از ملاعبه‌ زن و مرد با یکدیگــر خارج می‌شود و «مَذْی» نام دارد.
همه‌ رطوبت های فوق غیر از ادرار و منی پاک است و باعث نقض (از بین رفتن) طهارت نمی‌شود.
آیا از پشم گوسفند مرده می توان استفاده کرد؟
اشکال ندارد و پاک است.
اگر کوزه از گِلی که نجس بوده، درست شود، آیا همچنان نجس است؟
در فرض سؤال، نجاست آن باقی است.
1. اگر تشت پر از آب باشد و ما آن را زیر شیر آب قرار داده و شیر آب را در آن باز کنیم، به محض رسیدن آب شیر به تشت، آیا می توان در داخل تشت چیز نجس را شست؟
2. آیا باید بگذاریم که آب سر ریز شود؟ یا به محض این که آب جاری به تشت وصل شد، در تشت می توان چیز نجس را تطهیر کرد؟
ج1و2) سر ریز شدن آب لازم نیست و همین که آب لوله متصل به آب تشت باشد، حکم آب کر را دارد.
به طور کلی چیزی که نجس شده است در صورت برطرف کردن عین نجاست، اگر یک بار آن را در آب کر یا جاری فرو ببرند یا زیر شیری که به کر متصل است بگیرند، به طوری که آب به همۀ جاهایی که نجس شده بود برسد، پاک می‌شود و در فرش و لباس و امثال آن بنابر احتیاط باید آن را پس از فرو بردن در آب، فشار و یا تکان بدهند.
آیا آب غصبی، پاک کننده است؟
آب غصبی پاک کننده است؛ هر چند شخص با تصرف در آن آب، گناه کرده و مدیون می باشد.
آیا نجس کردن صفحه و جلد قرآن (غیر خط قرآن) حرام است؟
نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب کشید و اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی که بی احترامی به قرآن محسوب شود، باید آن را آب کشید.
آیا دندان کشیده شده، نجس است؟
دندان انسان مسلمان و اهل کتاب به خودی خود، پاک است.
آب استخر در صورتی که نجاست در آن بریزد، آیا نجس می شود؟
اگر آب استخر به مقدار کر (تقریباً 384 لیتر) باشد، چنانچه به واسطۀ نجاست، بو یا رنگ و یا مزه آب تغییر نکند، نجس نمی شود و اگر تغییر کند، نجس می شود.
شخصی که در نماز ظهر شک بین سه و چهار کرده و وظیفه اش این است که بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نمازش یک رکعت نماز احتیاط بخواند، ولی بلافاصله بعد از سلام آخر نماز و بدون انجام مبطلی، بلند شده و تکبیرة الإحرام گفته و اصل نماز ظهر را مجدداً خوانده، آیا نماز ظهرش صحیح است؟
در فرض سؤال، بنابر احتیاط واجب باید ابتدا یک رکعت نماز احتیاط را خوانده و سپس اصل نماز را اعاده نماید.
آیا آبِ آبگرمکن و آب‌ تصفیه‌کن در حکم آب کر می‌باشد؟
اگر منبع آن ها به مقدار کُر بوده و یا مستقیماً به آب کُر متصل باشند، در حکم آب کُر هستند.
-------------------------------------
*آب کر تقریباً ۳۸۴ لیتر می باشد.
ادرار بچه ی سه روزه چه حکمی دارد؟
در هر حال ادرار بچه نجس است. بله اگر چیزی به بول پسر شیرخواری که غذاخور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می شود و در لباس و فرش و مانند این ها فشار لازم نیست.
1) اگر وسایل الکترونیکی نجس شوند، تکلیف چیست؟
2) آیا برای فروش آن باید به خریدار اطلاع داد؟
ج1) برای تطهیر وسایل الکترونیکی، راهی به جز تطهیر با آب وجود ندارد. در هر صورت، طهارت چنین اشیائی لازم نیست؛ اما در استفاده از آن باید مسأله طهارت و نجاست مراعات شود.
ج2) اطلاع دادن لازم نیست.
فرشی که به واسطه ادرار بچه، نجس شده باشد و بعد از گذشت مدتی، جای آن را فراموش کرده باشیم، الآن وقتی با پای نمناک و خیس روی فرش حرکت می کنیم، آیا پای ما نجس می شود یا نه؟
اگر پای نمناک با بعضی از جاهای فرش (نه همه جا) تماس پیدا کند، حکم متنجس را ندارد.
آیا شیء نجس با گذشت سال و زمان، پاک می شود؟
با گذشت سالیان سال، چیز نجس به خودی خود پاک نمی گردد.
آیا چربی بدن موجب سرایت و انتقال نجاست است؟
صرف چربی مذکور، موجب انتقال نجاست نیست.